ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 : Aanbieding en overeenkomst

Deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij wij goederen en/of diensten leveren.

Eventuele afwijkende afspraken zijn niet van kracht behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Aan overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 2 : Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 3 : Prijs en betaling

3.1. De betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, behoudens ingeval van andersluidende bepalingen op de voorzijde van de factuur. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met 12% per jaar.

3.2. De verkoper  is bovendien gerechtigd de bestaande orders met de klant  - indien de facturen niet binnen de 80 dagen na vervaldag betaald zijn - onmiddellijk en zonder tussenkomst van enige rechterlijke instantie te ontbinden of te schorsen, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van de daardoor geleden schade.

3.3. Bovendien zal elke op de vervaldag niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% van de hoofdsom van de vordering, als schadebeding.

Artikel 4 : Eigendomsrecht

Alle door de leverancier krachtens een overeenkomst aan de klant geleverde en overgedragen zaken blijven eigendom van de leverancier totdat alle bedragen die klant verschuldigd is volledig voldaan zijn.

Artikel 5 : Medewerking door klant

De klant dient zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met leverancier gesloten overeenkomst. Klant zal de leverancier steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

Artikel 6 : Informatie

Voorafgaand aan de koop zal de klant de nodige inlichting inwinnen en er zich van verzekeren dat de hardware en/of software welke hij wenst aan te kopen bij de leverancier overeenstemt met zijn vereisten en het gebruik dat hij er denkt van te maken.  De klant  erkent van de leverancier alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen - in de breedste zin van het woord- te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld.  De klant  weet dat de techniek inzake informatica nooit volmaakt is, en deze gedurig een evolutie ondergaat waardoor het onmogelijk is voor de leverancier de laatste stand terzake mede te delen.  De leverancier zal evenwel haar best doen om de nodige gegevens aan de klant mede te delen bij de aankoop.

Artikel 7 : Leveringstermijnen

Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zijn naar best vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.  De leverancier is niet gebonden door de leveringstermijn en overschrijding van deze kan nimmer leiden tot schadevergoeding.

Artikel 8 : Inspectie en klachten

Klachten dienen door de klant per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan de leverancier te worden meegedeeld.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

1.        Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of grove schuld van de leverancier, is de leverancier slechts aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven

2.        Elke aansprakelijkheid vanwege de leverancier uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade ook is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens hetgeen hierna vermeld.              

3.        Onverminderd de bedragen desgevallend uitgekeerd in het kader van een verzekeringspolis door een verzekeringsmaatschappij voor lichamelijke en stoffelijke schade, zal in geen geval de totale schadevergoeding, waartoe de leverancier uit hoofde van haar contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid zou kunnen gehouden worden, hoger zijn dan de ontvangen sommen betaald door de klant in het kader van dit contract tijdens of overeenstemmend met de periode van zes maanden voorafgaand aan de vaststelling van het schadegeval.   

4.        Indien schade wordt veroorzaakt zowel door een gebrek in het product, als door schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, vervalt de eventuele aansprakelijkheid van de leverancier op basis van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van rechtswege.              

5.        De leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals de financiële of commerciële verliezen, winstderving, de verhoging van algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van verhoopte winst, of om het even welke klacht tegen de klant ingediend door derden. Deze schade kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs indien de leverancier vooraf ingelicht werd over de mogelijkheid van schade.   

6.        De leverancier heeft bij tekortkomingen aan de prestaties van een leverancier van apparatuur of programmatuur van derden, geen verdergaande aansprakelijkheid, dan de aansprakelijkheid die de leverancier op vernoemde derde kan laten gelden.           

7.        De klant vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de klant tenzij de klant deze aanspraken zelf jegens de leverancier geldend zou kunnen maken met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de klant de schade zelf zou hebben geleden.      

8.        Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede de leverancier ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom komen uitsluitend toe aan de leverancier of haar licentiegever. Indien de leverancier aan de klant gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de licentieovereenkomst. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van de leverancier niet overdraagbaar.

Artikel 11 : Waarborg

De waarborg gegeven door de leverancier is beperkt tot deze overeengekomen met de fabrikant en gekend door de klant. In principe wordt de waarborg enkel behandeld in de lokalen van de leverancier en hiervan kan afgeweken worden indien de klant  een specifiek hardware en/of software contract onderschrijft.  In geen enkel geval waarborgt de leverancier de geschiktheid van hardware en/of software om te voldoen aan de specifieke eisen eigen aan de activiteiten van de klant .  Deze laatste verklaart op de hoogte te zijn dat zekere onvolmaaktheden niet gekend door de leverancier de werking van de software kunnen beïnvloeden en dat deze niet wordt gedekt door één of andere waarborg.

De garantie beperkt zich tot de zichtbare gebreken van het geleverd materiaal en/of onderdeel en behelst de omwisseling van de defecte onderdelen.  De garantie houdt in dat de geleverde hardware en/of software wordt gebruikt zoals overeengekomen in de aanbieding en zoals de normale gebruiksomstandigheden aangehaald in de catalogi, nota’s en handleidingen ter beschikking gesteld van de klant.

Artikel 12 : Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 13 : Rechtbanken

Ingeval van betwisting in verband met de interpretatie en/of uitvoering van een contract in verband met de betaling van de facturen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
Visuatech Youtube Kanaal

Online calculator

Visuatech Roadshow
Aanmelden voor nieuwsbrief
Email:
Software & Firmware
Visuatech Youtube Kanaal